Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. - Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.
flaga

News

2014-03-22

Prawomocne postanowienie o dziale spadku, bądź umowa zawarta w formie aktu notarialnego stanowią podstawę do dokonania wpisu nowych właścicieli w księdze wieczystej.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-03-17

W przypadku fizycznego podziału nieruchomości dokonywanego w formie umowy notarialnej może pojawić się konieczność spełnienia dodatkowych formalności. W niektórych przypadkach, niezbędne może być przeprowadzenie postępowania podziałowego (podział nieruchomości gruntowej) lub wyodrębnienie samodzielnego lokalu (podział budynku). Prawomocne postanowienie o dziale spadku, bądź umowa zawarta w formie aktu notarialnego stanowią podstawę do dokonania wpisu nowych właścicieli w księdze wieczystej.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-03-12

Nadmienić też trzeba, że w każdym z w/w wypadków warto jest, aby wnioskodawca podał propozycję podziału nieruchomości, tzn. fizycznego podziału nieruchomości, przekazania jej jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłat pozostałych, czy też jej sprzedaży i podziału uzyskanej sumy.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-03-07

Jeżeli spadkobiercy wiedzą w jaki sposób znieść współwłasność nieruchomości i zależy im na czasie mogą w tym celu udać się do notariusza i potwierdzić to w drodze umowy notarialnej. Warunkiem takiego rozwiązania jest, aby spadkobiercy doszli do porozumienia. Jeżeli do takiego porozumienia nie dojdzie, bądź też spadkobiercom zależy na zmniejszeniu wydatków mogą skierować sprawę do sądu.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-03-05

Aby definitywnie rozstrzygnąć kwestię wspólnych składników masy spadkowej, w tym w szczególności wchodzącej w jej skład nieruchomości, osoby dysponujące stosownym uprawnieniem mogą dokonać jej podziału poprzez dział sądowy, bądź w formie umowy notarialnej. Zaznaczyć przy tym należy, że i w tym wypadku będzie miało znaczenie to czy podział jest dokonywany zgodnie, czy też w atmosferze konfliktu.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-03-04

Przy okazji tego etapu wspomnieć również należy o obowiązkach podatkowych spadkobierców, którzy uzyskali spadek. Co do zasady, w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy zobowiązani są do poinformowania o nabyciu spadku (druk SD-3) właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, urzędem właściwym jest urząd miejsca jej położenia. W przypadku jednak najbliższej rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha) istnieje możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia z tego podatku. Warunkiem jest poinformowanie o tym fakcie właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia (druk SD-Z2).

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-02-28

Warto jednak postarać się o porozumienie z pozostałymi spadkobiercami, gdyż niezależnie od wyboru w/w procedur usprawni to doprowadzenie sprawy do końca, a więc do uregulowania kwestii związanych z podziałem masy spadkowej. Konsekwencją uzyskania przez spadkobierców prawomocnego postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź zarejestrowanego akt poświadczenia dziedziczenia jest powstanie na składnikach majątkowych wchodzących w skład masy spadkowych tzw. współwłasności w częściach ułamkowych. Oznacza to, że osoby wskazane w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia są współwłaścicielami każdego ze składników masy spadkowej w określonych tam częściach.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-02-26

Zgodnie z art. 925 Kc, z chwilą otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy, spadkobiercy nabywają spadek. Następuje to z mocy samego prawa i nie wymaga od nich jakiegokolwiek działania. Gdy prawo do spadku przysługuje kilku osobom, niezbędne jest ustalenie kręgu spadkobierców i wielkości udziałów jakimi będą dysponowali w stosunku do składników majątkowych wchodzących w skład masy spadkowej. W tym celu m.in. spadkobiercy, bądź inne osoby, które mają w tym interes prawny mogą wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, bądź do notariusza o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia. Obie te procedury wywołują te same skutki prawne. Jednak wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza wymaga współdziałania wszystkich spadkobierców. W przypadku braku takiego współdziałania pozostaje procedura sądowa.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-02-25

Co jednak, jeżeli dostrzeżemy niedozwolone postanowienia w umowie ? W praktyce w takiej sytuacji powinniśmy natychmiast zwrócić uwagę na tą okoliczność i zażądać od przedsiębiorcy zmiany takiego zapisu. W przypadku zaś braku porozumienia w tym zakresie konsument powinien rozważyć zmianę kontrahenta. Gdy jednak postanowienie niedozwolone zostało odkryte już po zawarciu umowy wówczas, zgodnie z przywoływanym art. 3851 § 1 Kc, konsument postanowieniem takim nie będzie związany z mocy prawa. Jeżeli mimo naszych argumentów przedsiębiorca nie uzna, że w kwestionowanym zakresie umowa nas nie wiąże, na podstawie art. 47938 § 1 Kpc możemy zwrócić się w tej sprawie do sądu. Właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli uzyskamy korzystne dla nas orzeczenie wówczas obok jednoznacznego potwierdzenia naszych racji stosowane przez przedsiębiorcę postanowienie może zostać wpisane do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone. Dodatkowo, jeżeli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna, że nadal stosowana przez przedsiębiorcę praktyka narusza zbiorowe interesy konsumentów (tak jest zawsze, gdy przedsiębiorca mimo niekorzystnego wyroku nadal stosuje niedozwolone postanowienia), może wszcząć postępowanie, którego efektem będzie nałożenie na nieuczciwego przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym nałożenie kary.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-02-24

Przepisy Kodeksu cywilnego nie stanowią jednak wyłącznego źródła, z którego konsumenci mogą wywodzić swoje prawa. Do najważniejszych regulacji zaliczyć również można w szczególności: Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawę o kredycie konsumenckim.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-02-21

Aby ustalić jakie zapisy są niedozwolone w umowach z konsumentami art. 3853 Kc określa ich przykładowy katalog. Zaznaczyć przy tym należy, że jest to katalog otwarty, a więc taki, który może być rozszerzony również o inne postanowienia. W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów prowadzi specjalny rejestr postanowień wzorców umownych, uznanych za niedozwolone. Rejestr ten jest dostępny na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-02-20

Przepisy prawa w sposób szczególny traktują konsumenta. Wynika to z faktu, że w relacjach z przedsiębiorcą konsument występuje z reguły jako stron słabsza. Aby zapobiec takim sytuacjom w art. 3851 § 1 Kc wskazano, że postanowienia umowne nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają jego interes. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia, takie jak cena lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. W związku z czym, w przypadku wystąpienia postanowień niedozwolonych umowa w tym zakresie nie wiąże konsumenta, zaś w pozostałym zakresie nadal pozostaje w mocy.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-02-18

Spory o nieruchomość pomiędzy członkami rodziny bardzo często mają swoje źródło w jej nieuregulowanej sytuacji prawnej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nie przeprowadzenie niezbędnych czynności związanych z powstałą po zmarłym masą spadkową. Spadkobiercy bardzo często nie uświadamiają z jakimi problemami mogą spotkać się nie regulując tej kwestii po zmarłym. Począwszy od problemów w dysponowaniu prawem do nieruchomości, ograniczonymi możliwości jej wykorzystania np. na cele budowlane przy realizacji, których inwestor chciałby posiłkować się kredytem hipotecznym, poprzez jej sprzedaż. Po to, aby tego uniknąć warto uregulować tą sprawę jak najszybciej.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-02-15

Precyzyjnie i wyczerpująco sformułowana umowa, zawarta na piśmie, pozwoli zminimalizować ryzyko konfliktów pomiędzy kontrahentami na tle wykonania tejże umowy i da klarowne zasady współpracy. A m.in. tak rodzi się sukces przedsiębiorcy…

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-02-14

Oprócz poniższych podstawowych kwestii, w umowie powinna być przewidziana możliwość jej rozwiązania. Należy wtedy przemyśleć, kwestię terminów i przyczyn rozwiązania umowy, w tym możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy np. w razie określonych istotnych naruszeń warunków współpracy przez kontrahenta. Zawsze jednak umowa powinna wskazywać, iż jej rozwiązanie może nastąpić tylko na piśmie pod rygorem nieważności, podobnie jak jakiekolwiek jej zmiany.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-02-06

Dobrze określone wynagrodzenie i warunki jego płatności, to jeden z najważniejszych elementów umowy. Przedsiębiorca musi przeanalizować i zawrzeć w umowie zapisy, kiedy wynagrodzenie się należy, kiedy może zostać zmniejszone/zwiększone? Co, jeżeli płatność nastąpi z opóźnieniem. Jak będzie wyglądało rozliczenie stron w razie rozwiązania umowy przed planowanym terminem? Strona powinna określić, czy w ramach tegoż wynagrodzenia, ponosi koszty związane z wykonaniem umowy (np. materiałów do produkcji czy transportu), czy dodatkowo przysługuje jej zwrot takich kosztów. Równie ważne jest zabezpieczenie płatności (nie tylko w formie np. weksla, ale chociażby odpowiednie dostosowanie terminów płatności do rodzaju i charakteru świadczenia).

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-01-14

Za co przedsiębiorca ma ponosić odpowiedzialność, czy tylko za niektóre wypadki opóźnienia np. te, które powstały z jego winy (zwłoka), czy wszystkie bez wyjątku. Jak ta odpowiedzialność ma się przejawiać, czy to jako kara umowna lub np. możliwość odstąpienia od umowy. Nawet jeśli umowa nie odpowiada na powyższe pytania, powinien zadać je sobie sam przedsiębiorca, aby być świadomym sytuacji i ryzyka.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-01-07

Precyzja i klarowność to podstawowe zasady, którymi powinien kierować się przedsiębiorca, gdy ustala z kontrahentem zakres umowy. Trzecia zasada to wyczerpujący opis. Każda ze stron powinna bez wątpliwości określić mi. in. do czego jest zobowiązana i w jakim terminie. Jaką ponosi odpowiedzialność? Jak ma zostać przeprowadzony odbiór świadczenia, jakie będą konsekwencje niewykonania, czy nieprawidłowego wykonania umowy. Czy wreszcie, co może zrobić, gdy druga strona z umowy się nie wywiąże. Co ważne, należy przewidzieć, jakie będą konsekwencje opóźnienia w świadczeniu.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-01-05

Kim jest kontrahent? W jakiej formie prawnej działa? Kto jest uprawniony do reprezentacji kontrahenta? Przedsiębiorca powinien sprawdzić wszystkie te informacje np. w oparciu o aktualny odpis KRS przy spółkach kapitałowych lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej przy osobach fizycznych. Jeśli kontrahenta reprezentuje pełnomocnik – należy spojrzeć w zakres pełnomocnictwa. Jeżeli to możliwe, przedsiębiorca powinien oczywiście zweryfikować sytuację finansową kontrahenta. Dotyczy to także podmiotów działających pod innym reżimem np. prawo niemieckie czy prawo rosyjskie. Jednak nie każdy wie, jak to zrobić czy nie każdy współpracuje z biurami informacji gospodarczej. Wtedy chociaż aktualny odpis KRS wskaże, czy kontrahent nie jest w upadłości. Teoretycznie przedsiębiorcy znają wszystkie te zasady. Kto z nich rzeczywiście stosuje się do powyższego? Konsekwencją może być przykładowo nieważność umowy, niewypłacalność kontrahenta lub nawet kontrahent - „firma krzak”.

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

2014-01-03

Kto? Co? Kiedy? I za ile? Brzmi prawie jak odmiana rzeczownika przez przypadki. W rzeczywistości są to cztery podstawowe pytania, które powinien zadać sobie każdy przedsiębiorca, zamierzający zawrzeć umowę kontrahentem. W Internecie, prasie czy na stronach kancelarii prawniczych można znaleźć wiele informacji na temat prawidłowego zawierania umów z kontrahentami, dobrej reprezentacji, odpowiedniej formy czy skutecznego zabezpieczenia tychże umów. A jednak wydaje się, że na co dzień, wciąż wielu przedsiębiorców „dogaduje się” z kontrahentami np. telefonicznie, a w najlepszym razie w korespondencji mailowej. O dziwo dotyczy to nierzadko kontraktów na nie duże kwoty. O umowach pisemnych przedsiębiorcy ci przypominają sobie dopiero w razie problemów i sporu z kontrahentem. Wtedy może być za późno. Może już dojść do egzekucji komorniczej i licytacji

Arkadiusz Ciepieniak
Komornik
Grójec, ul.Sportowa 7

EPU Ognivo PDCBDKW