Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. - Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.
flaga

Licytacje nieruchomości

Udział 1/8 w lokalu mieszkalnym 05-600 Grójec, os. Polna  2/ 54

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-05-2014 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej "Samopomoc" w Grójcu) należącej do dłużnika Daniel Czępiński (udział 1/8) położonej: 05-600 Grójec, os. Polna 2/ 54, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00042747/8. Lokal mieszkalny o powierzchni 56,87 m2.

Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 13 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 580,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 300,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 54 10204317 2006 0000 2003 9012 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 1506/12), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant komorniczy | Komornik Sądowy

Monika Poświatowska | Arkadiusz Ciepieniak