Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. - Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.
flaga

Licytacje nieruchomości - Archiwum

data licytacji
przedmiot licytacji
2014-05-09

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-05-2014 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Daniel Czępiński (udział 3/6), położonej: 05-600 Grójec, Zalesie, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00072090/6 (działka nr 238/14).

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o powierzchni 7715 m2 - działka narożna, z dogodnością dojazdu do dwóch dróg o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo to luźna zabudowa jednorodzinna. Działka o wymiarach boków około 75 metrów i około 100 metrów.

Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 400,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 54 10204317 2006 0000 2003 9012 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 1506/12), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant komorniczy | Komornik Sądowy

Monika Poświatowska | Arkadiusz Ciepieniak

2014-05-09

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-05-2014 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Daniel Czępiński i Katarzyna Czępińska na zasadzie wspolności ustawowej majątkowej małżeńskiej - nie wydzielony udział 1/6 części, położonej: 05-600 Grójec, Zalesie, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00073153/3 (działka nr 238/11) - droga dojazdowa do nieruchomości o nr KW RA1G/00074591/2 (działka nr 238/7).

Suma oszacowania wynosi 5 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 800,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 570,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 54 10204317 2006 0000 2003 9012 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 1506/12), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant komorniczy | Komornik Sądowy

Monika Poświatowska | Arkadiusz Ciepieniak

2014-04-11

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2014r.r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Marzena Pawlak i Grzegorz Pawlak na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej: 05-604 Jasieniec, Czerska, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00075525/6.

Działka w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 21 metrów i długości około 45 metrów, jednym z krótszych boków przylega do drogi gruntowej. Sąsiedztwo tej działki to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i teren parku dworskiego. Teren działki płaski, niezagospodarowany. Działka niezabudowana, nieogrodzona. Dostęp do infrastruktury technicznej w postaci wody, kanalizacji, energii elektrycznej. Na działce jest wykonane przyłącze wodne i kanalizacyjne.

Suma oszacowania wynosi 67 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 700,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu

94 10204317 2006 0000 2001 5012 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 148/12), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Aplikant Komorniczy

Monika Poświatowska

Komornik Sądowy

Arkadiusz Ciepieniak

2014-04-11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2014 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja garażu nr 50 o powierzchni użytkowej 18,00 m2 położonego w murowanym zespole garażowym nr 2 przy ulicy Mogielnickiej nr 30B w Grójcu, dla którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo - zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej "Samopomoc" w Grójcu - i dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, należącego do dłużnika: Elżbieta Kącka i Bogdan Kącki.

Suma oszacowania wynosi 18 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 800,00zł.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu

69 10204317 2006 0000 2000 4113 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 500/13), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

2014-03-14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2014 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Kazimierz Karas, położonego 05-600 Grójec, Osiedle Polna 1/17, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa SAMOPOMOC w Grójcu, dla którego Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00052520/4.

Lokal mieszkalny o powierzchni 22,70 m2, oznaczony numerem 17, położony jest na parterze w budynku mieszkalnym nr 1 przy ulicy Osiedle Polna w Grójcu i składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Lokal nie posiada balkonu.

Suma oszacowania wynosi 60 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 000,00zł.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu

78 10204317 2006 0000 2001 4912 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 893/13), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Arkadiusz Ciepieniak

2014-03-14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2014 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Wiesław Czajkowski i Wiolanta Czajkowska na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonej: 05-652 Pniewy, Tomaszówka, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00019276/5 (działka nr 40/13).

Nieruchomość gruntowa o pow. 1,5525 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 88,35 m2 (4pokoje+kuchnia), podpiwniczonym, parterowym, ze strychem mieszkalnym. Na działce znajduje się także sad jabłoniowy (ok. 600 sztuk w wieku 4 lat).

Suma oszacowania wynosi 271 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 203 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 100,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 11 10204317 2006 0000 2004 8613 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 1301/13), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Arkadiusz Ciepieniak

2014-03-14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2014 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Danuta Krupczak położonej: 05-600 Grójec, Słomczyn, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00038764/2 (działki o nr 121, 161, 188/1, 40/2 i 40/5 o łącznej powierzchni 3,6654 ha).

1/działka nr 121 o powierzchni 1,3100 ha (grunty orne)

Suma: oszacowania - 36 000,00zł, wywołania - 27 000,00zł, rękojmi - 3 600,00zł.

2/działka nr 161 o powierzchni 0,0800 ha (lasy i grunty leśne)

Suma: oszacowania - 3 000,00zł, wywołania - 2 250,00zł, rękojmi - 300,00zł.

3/działka nr 188/1 o powierzchni 1,2000 ha (grunty zadrzewione, pastwiska)

Suma: oszacowania - 62 000,00zł, wywołania - 46 500,00zł, rękojmi -6 200,00zł.

4/działka nr 40/2 o powierzchni 0,9488 ha (grunty orne, łaki, grunty zadrzewione)

Suma: oszacowania - 183 000,00zł, wywołania - 137 250,00zł, rękojmi - 18 300zł.

5/działka nr 40/5 o powierzchni 0,1266 ha (użytki rolne, zabudowane; tereny osadnictwa i usług). Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 89,63 m2, budynkiem mieszkalnym o pow. 40,98 m2, budynkiem inwentarskim o pow. 91,51 m2.

Suma: oszacowania - 127 000,00zł, wywołania - 95 250,00zł, rękojmi - 12 700zł.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu

43 10204317 2006 0000 2004 8813 - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 1299/13), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Arkadiusz Ciepieniak

2014-03-14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2014 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika Anna Grzelak i Gerard Grzelak (na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) położonego 05-600 Grójec, ul. Starostwo 10/10, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej SAMOPOMOC w Grójcu, dla którego Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00069126/4.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,33 m2, usytuowany na trzecim piętrze w wielomieszkaniowym budynku mieszkalnym, składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc. Lokal posiada balkon i piwnicę.

Suma oszacowania wynosi 159 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 900,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 58 10204317 2006 0000 2004 9513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 1298/13), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Arkadiusz Ciepieniak

2014-02-07

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-02-2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Maciej Gajewski (udział 1/2) położonej: 05-600 Grójec, Zalesie, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00067818/8 (działki nr 50/7 i 281/2 o łącznej powierzchni 1,3956 ha).

1/Działka 50/7 w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 45 metrów i długości około 75 metrów, o pow. 0,3398 ha, jednym z dłuższych boków graniczy z działką nr 281/2. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przejazd przez działkę 281/2. Działka nie jest zabudowana, użytkowana rolniczo.

Suma oszacowania wynosi 11 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 100,00zł.

2/Działka nr 281/2 o powierzchni 1,0558 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 95,14 m2 z dobudowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 26,70 m2.

Suma oszacowania wynosi 95 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00zł.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 85 10204317 2006 0000 2003 9812 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 1846/12), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Arkadiusz Ciepieniak

2014-02-07

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-02-2014 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Agata Baszkier Sylwester Baszkier na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonej: 05-622 Belsk Duży, Sadków Duchowny, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00013482/0 (działka 14/4 o pow. 0,3769 ha).

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym murowanym budynkiem mieszkalnym (piętrowym, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 181,63 m2), wolnostojącym murowanym budynkiem inwentarskim (111,79 m2) oraz wolnostojącym podpiwniczonym murowanym budynkiem gospodarczym (61,22 m2).

Suma oszacowania wynosi 188 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 800,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu

09 10204317 2006 0000 2006 6012 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 513/13), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Arkadiusz Ciepieniak

2014-01-10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-01-2014 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jacek Góźdź położonej: 26-807 Radzanów, Ocieść, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00005431/6 (działki nr 425 i 497 - grunty orne).

Działka nr 425 o powierzchni 0,8300 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 27 metrów i długości około 304 metrów. Działka niezabudowana, niezadrzewiona, odłogowana. Sąsiedztwo to tereny rolne.

Suma oszacowania działki o nr 425 wynosi 7 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 700,00zł. Działka nr 497 o powierzchni 0,2900 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 23 metrów i długości około 125 metrów. Działka nie zabudowana, nie zadrzewiona, odłogowana. Sąsiedztwo to tereny rolne

Suma oszacowania działki o nr 497 wynosi 2 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 250,00zł.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 25 10204317 2006 0000 2001 1113 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 593/13), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

2014-01-10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-01-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Witold Lewandowski położonej: 05-640 Mogielnica, Wodziczna, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/000049946/2 (działka nr 44 o powierzchni 3,4200 ha).

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, sad jabłoniowy.

Suma oszacowania wynosi 334 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 250 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 400,00zł.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 36 10204317 2006 0000 2000 4513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 1702/12), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

2013-12-06

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-12-2013r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Marzena Pawlak i Grzegorz Pawlak na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej: 05-604 Jasieniec, Czerska, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00013149/1.

Działka w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 21 metrów i długości około 45 metrów, jednym z krótszych boków przylega do drogi gruntowej. Sąsiedztwo tej działki to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i teren parku dworskiego. Teren działki płaski, niezagospodarowany. Działka niezabudowana, nieogrodzona. Dostęp do infrastruktury technicznej w postaci wody, kanalizacji, energii elektrycznej. Na działce jest wykonane przyłącze wodne i kanalizacyjne. Suma oszacowania wynosi 67 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 700,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 68 10204317 2006 0000 2000 1512

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 148/12), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

2013-01-10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-01-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Witold Lewandowski i Hanna Zofia Lewandowska (na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) położonej: 05-610 Goszczyn, Bądków, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/000033492/9 (działki nr 216, 244 i 284 o łącznej pow. 3,00 ha).

1/ działka nr 216 o powierzchni 1,02 ha, tereny rolne z możliwością zabudowy od strony drogi.
Suma oszacowania wynosi 44 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 400,00 zł.

2/ działka nr 244 o powierzchni 0,97 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, tereny rolne z możliwością zabudowy od strony drogi.
Suma oszacowania wynosi 30 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 000,00 zł.

3/ działka nr 284 o powierzchni 1,01 ha, tereny rolne.
Suma oszacowania wynosi 15 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 500,00 zł.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 36 10204317 2006 0000 2000 4513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 1702/12), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

EPU Ognivo PDCBDKW